Polityka prywatności

Informacje na temat sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe oraz jakie pliki cookies stosujemy
Wycofaj zgodę na przetwarzanie danych

Dbamy o to aby przetwarzanie Państwa danych osobowych było zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste. Dlatego poniżej przekazujemy informacje na ten temat i prosimy o zapoznanie się z nimi. Podstawa prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

1. Jak pozyskujemy Państwa dane osobowe?

W większości przypadków dane te przekazali nam Państwo dobrowolnie kontaktując się z nami poprzez wiadomość e-mail w związku z realizacją zamówień lub korzystaniem z naszych usług. W rzadkich przypadkach dane otrzymaliśmy od naszych partnerów (dystrybutorzy Enterius) w celu realizacji wysyłki bezpośrednio do Państwa. Niektóre z Państwa danych osobowych mogą być zbierane i gromadzone przez naszych partnerów informatycznych (Google, Facebook) w celach statystycznych, jednak firma Enterius nie ma dostępu do konkretnych danych, a jedynie do uśrednionych danych statystycznych.

2. Kto jest administratorem Państwa danych i co to oznacza?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest firma Enterius prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą Enterius Krzysztof Ratyński z siedzibą na osiedlu Kolorowym 10 w Krakowie. Zatem jeśli mają Państwo jakiekolwiek uwagi, pytania czy zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail lub korespondencyjnie na poniższy adres:

ENTERIUS
os. Kolorowe 10
31-939 Kraków

3. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, sporządzanie ofert, serwis posprzedażny, serwis techniczny, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Enterius (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Enterius (art. 6 ust. 1 f RODO):

 • poprawa jakości sprzedawanych przez Enterius towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
 • wsparcie usług płatniczych lub ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zarządzanie i monitorowanie aktywności na stronach internetowych Enterius pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania treści, tworzenia statystyk korzystania ze strony, itp.;
 • obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
 • wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;
 • ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu i dźwięku (monitoring) w części siedziby firmy Enterius dostępnej dla klientów;
 • tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja umów dotyczących sprzedaży towarów i usług;

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie. W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Kto poza Enterius ma dostęp do Państwa danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;
 • podmiotom powiązanym z Enterius na podstawie umów dystrybucyjnych
 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne

5. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (na przykład wymagany przez Urząd Skarbowy okres przechowywania dokumentów: 5 lat) oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lecz nie dłużej niż 5 lat. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

6. Czy Enterius profiluje Państwa dane osobowe?

Firma Enterius samodzielnie nie profiluje w żaden sposób Państwa danych. Współpracujemy jednak z partnerami dostarczającymi nam rozwiązania z zakresu IT, które mogą obejmować profilowanie. W takich przypadkach to nasz partner staje się administratorem Państwa danych, ponieważ firma Enterius nie ma bezpośredniego dostępu do tych danych i otrzymuje jedynie uśrednione dane statystyczne pozbawione cech osobowych.

7. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi?

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Enterius, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez Enterius danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
 • w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawo sprzeciwu

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Enterius lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO). Enterius nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Skarga do organu nadzorczego

Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Enterius danych osobowych.

8. Co to są pliki cookies, które stosujemy w naszych serwisach www?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputery, tablety, smartphone-y, itd.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

9. Do czego używamy plików „cookies”?

 • do dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy naszych serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • do utrzymania sesji zarejestrowanego Użytkownika serwisu Enterius (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • do umożliwienia integracji lub dzielenia się treścią z serwisami społecznościowymi takimi jak Google+, Facebook, Youtube i innymi.

10. Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na Urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej (głównie serwisy społecznościowe) podlegają ich własnej polityce prywatności.

11. Dane osobowe, a pliki „cookies” w serwisach Enterius.

Pliki cookies stosowane bezpośrednio przez serwisy internetowe firmy Enterius nie gromadzą ani nie zawierają żadnych danych osobowych Użytkowników. W specyficznych przypadkach dane osobowe, które mogłyby zostać zgromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym, w tym pracownikom firmy Enterius. Dane te są trwale usuwane po miesiącu.

Nasz serwis internetowy korzysta z zewnętrznych usług analitycznych firmy Google, która może zbierać i przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe. Firma Enterius nie ma jednak dostępu do tych danych, a jedynie do anonimowych statystyk powstałych na bazie zebranych przez Google danych. Jeśli chcą Państwo się dowiedzieć jakie dane może zbierać i przetwarzać firma Google przeczytaj politykę prywatności tej firmy.

12. Usuwanie plików „cookies”.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszej firmy.

Wycofaj zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zgłoś inny problem w tym temacie

Oświadczenie

14 + 2 =

Subskrybuj

Chcesz wiedzieć i móc więcej?

Zapisz się do naszej społeczności i otrzymuj materiały edukacyjne, porady, zaproszenia do testowania urządzeń, powiadomienia o nowościach i akcjach promocyjnych oraz wiele dodatkowych bonusów.

Rozwijaj się szybciej i wyprzedzaj konkurencję.

Dzięki, że chcesz być z nami! Za chwilę wyślemy e-mail z prośbą o potwierdzenie...