Warunki gwarancji na urządzenia Enterius

Tutaj sprawdzisz szczegółowe warunki gwarancji na urządzenia produkowane przez naszą firmę

1.Gwarancja jest ważna przez okres pięciu lat, licząc od daty nabycia zamieszczonej na dowodzie zakupu i dotyczy wyłącznie urządzeń produkowanych przez firmę Enterius.
2. Podstawą do uznania gwarancji przez serwis jest dostarczenie czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej podpisanej przez nabywcę oraz kopii dowodu zakupu potwierdzającego datę nabycia.
3. Reklamację gwarancyjną urządzenia należy zgłosić w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
4. Gwarancja obejmuje, według wyboru producenta, nieodpłatną naprawę lub wymianę urządzenia niesprawnego z przyczyn zależnych od producenta, w tym wad produkcyjnych i materiałowych, o ile wady te zostały ujawnione przed upływem okresu wskazanego w punkcie 1. Wady polegające na utracie przez urządzenie walorów estetycznych lub innych, które nie dotyczą użytkowania, nie są objęte gwarancją.
5. Serwis może odmówić dokonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
• naruszenia plomb
• niezgodności formalnych pomiędzy dokumentami, a urządzeniem
• dokonania wcześniejszych napraw we własnym zakresie
• ingerencji w konstrukcję lub oprogramowanie urządzenia przez osoby nieupoważnione
• naniesienia poprawek w dokumentacji przez osoby nieupoważnione
6. Producent, w razie uwzględnienia reklamacji, zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do serwisu. Okres ten może się wydłużyć gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. W takim przypadku serwis ma obowiązek poinformowania nabywcy o przedłużeniu okresu naprawy.
7. Podlegający gwarancji sprzęt należy dostarczyć do serwisu lub punktu zakupu na własny koszt.
8. Nabywca może ubiegać się o wymianę urządzenia jeżeli w okresie gwarancyjnym serwis dokonał 3 napraw tej samej usterki, a urządzenie wciąż wykazuje tą samą wadę uniemożliwiającą jego użytkowanie.
9. W przypadku gdy wymiana urządzenia nie jest możliwa, nabywcy przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
10. Gwarancją nie są objęte wady urządzeń wynikłe:
• z przyczyn niezależnych od producenta
• z powodu uszkodzeń mechanicznych
• w związku z użytkowaniem niezgodnym z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji obsługi i przeznaczeniem urządzenia
• ze zdarzeń losowych
• na skutek niewłaściwej instalacji, w tym podłączenia niewłaściwego zasilania, zbyt dużego obciążenia lub
innych urządzeń zewnętrznych mogących uszkodzić urządzenie.
11. Odpowiedzialność producenta względem nabywcy ogranicza się do wartości urządzenia ustalonej zgodnie z ceną zakupu i nie obejmuje szkód powstałych w związku z jego uszkodzeniem lub wadliwym działaniem.

 

Subskrybuj

Chcesz wiedzieć i móc więcej?

Zapisz się do naszej społeczności i otrzymuj materiały edukacyjne, porady, zaproszenia do testowania urządzeń, powiadomienia o nowościach i akcjach promocyjnych oraz wiele dodatkowych bonusów.

Rozwijaj się szybciej i wyprzedzaj konkurencję.

Dzięki, że chcesz być z nami! Za chwilę wyślemy e-mail z prośbą o potwierdzenie...